Bu konu en son: 19-01-2010 Tarihinde, Saat: 22:56 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Eucleides
[Resim: 231520091111100836418.jpg]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde 5 yılda yapılacak tüm çalışmaları, ''Stratejik Plan'' ile belirledi.

Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarının yükseltilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verileceği vurgulanırken, istatistiklere de yansıyan eğitimde cinsiyet ayrımcılığı ve çocuk hakları konularında tüm okullarda bilinçlendirme çalışması yapılması hedefler arasında yer aldı.

Stratejik Planda, okul öncesi eğitimde hedefler şöyle sıralandı:

''-Halen yüzde 33 olan okullaşma oranı 2014 yılı sonuna kadar yüzde 70'in üstüne çıkarılacak,

-Kamu envanterine kayıtlı ve atıl durumdaki okul ve kurum binaları okul öncesi eğitim kurumu olarak kullanılacak,

-Öğretmen ihtiyacının alan mezunlarından karşılanamaması durumunda sözleşmeli ve ücretli öğretmenler sisteme dahil edilecek,

-2014 yılı sonuna kadar okul öncesi sınıf sayısı 45 bine çıkarılacak,

-Okullaşma oranının nispeten düşük olduğu belde ve ilçelerde bağımsız anaokulu yapımına öncelik verilecek,

-Okullaşmanın düşük olduğu bölgelerde anne-babalara yüz yüze bilgilendirme yapılacak.''

-''CİNSİYET AYRIMCILIĞI''-

Planda, ilköğretimdeki hedefler anlatılırken, okullaşma oranının yüzde 100'e çıkarılması, okula devamın sağlanması ve sınıf mevcutlarının azaltılması ana başlıkları oluşturdu. İlköğretimdeki hedefler, şöyle anlatıldı:

''-Halen yüzde 98.20 olan okullaşma oranı 2014 sonuna kadar yüzde 100'e çıkarılacak,

-İlköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticilerin, ''okuldan ayrılma riski'' taşıyan çocuklarla ilgili çalışma yapması ve bu konuda izleme sistemi oluşturulması sağlanacak,

-Kız çocuklarının okullaştırılmasına özel önem verilecek. Bu konuda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında ailelere para yardımına devam edilecek.

-Cinsiyet ayrımcılığı ve çocuk hakları konularında okul, ilçe ve il düzeyinde bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

-Derslik başına düşen öğrenci sayısı 30'a çekilecek,

-Bütün öğrencilerin eğitim kurumlarında koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.

-YİBO'LARDA DUŞ VE ODA SİSTEMİNE GEÇİLECEK-

-Taşımalı ilköğretim uygulamasının hizmet kalitesi artırılacak. Yatılı İlköğretim bölge okullarının kullanım kapasitesi 2014 sonuna kadar yüzde 90'ın üzerine çıkarılacak ve burs hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı her yıl yüzde 5 oranında artırılacak,

-Öğrencilerin çağa uygun ortamlarda barınabilmeleri için, 2014'e kadar genel banyo bulunan YİBO'ların banyoları duş sistemine ve koğuş tipi yatakhane bulunanların ise oda tipine dönüştürülmeleri sağlanacak,

-Taşıması uygun ve ekonomik olmayan yerlerde öğrencilerin YİBO'larda barınmasına yönelik çalışma yapılacak. Taşımalı sistemden yararlanan başta kızlar olmak üzere dezavantajlı öğrencilerin ortaöğretimde de taşınması hedeflenecek,

-KAPALI OKULLAR SATILACAK-

-Ülke genelinde kapalı bulunan yaklaşık 16 bin okuldan ihtiyaç dışı olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarına devredilecek veya satılacak. İhtiyacı karşılamayan ancak bulunduğu konum itibarıyla çok değerli olan okulların satılabilmesi ve elde edilen gelirle sadece okul yapılabilmesine yönelik çalışma yapılacak,

-İlköğretime yeni kayıt yaptıran öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırmak amacıyla bir hafta erken başlamaları uygulaması sürdürülecek,

-İlköğretimde İkili eğitimden tekli eğitime geçilecek,

-OKUL ÇEVREYE ''AÇILACAK''-

-Okulların sosyal ve kültürel alanlarının çevre halkına açılması sağlanarak velilerle etkin iletişim kurulacak. Bunun yanı sıra okulların çevresindeki huzurevi, rehabilitasyon, merkezi gibi kurum ve kuruluşlara öğrenci, veli ve öğretmenlerle sürekli ziyaretler gerçekleştirilecek,

-Okulların yaptıkları etkinlikler veri tabanına kaydedilecek ve diğer okullarla karşılaştırılacak,

-Her öğretmen en az beş yılda bir hizmet içi eğitim faaliyetine katılacak.''

-ORTAÖĞRETİMDE HEDEFLER-

Ortaöğretimdeki 5 yıllık hedeflerde de ağırlıkla okullaşma oranının ve okula devamın artırılması ile mesleki eğitimde okullaşmanın artırılması üzerinde duruldu. Ortaöğretimdeki hedefler de şöyle belirlendi:

''-Ortaöğretimde yatay ve dikey geçişlere imkan veren esnek yapıya geçilecek,

-Okulla ilişiği kesilen ve okulu terk eden öğrenci sayısı 2014 sonuna kadar yüzde 5'in altına çekilecek,

-Okullaşma oranlarındaki bölgesel farklılıklar giderilerek, brüt okullaşma oranı yüzde 90'ın üzerine çıkarılacak,

-Okul başarılarını artırmak amacıyla, sınıf geçme oranları 2014 sonuna kadar yüzde 96'ya çıkarılacak,

-Ortaöğretimde kızların eğitime erişimini artırmak için kız erkek brüt okullaşma oranları arasındaki yüzde 8.91'lik fark, 2014 sonuna kadar yüzde 2'nin altına düşürülecek,

-İlköğretimden ortaöğretime geçiş oranı yüzde 85'ten yüzde 95'e yükseltilecek,

-Ortaöğretime ve üniversiteye giriş sistemi, ''okul başarısına dayalı ve eğitim programlarıyla daha uyumlu ve okul dışı öğrenmeye ihtiyaç duymayacak bir yapıya'' kavuşturulacak,

-Ortaöğretim süresinin 4 yıla çıkarılmasından dolayı öğrenci sayısında meydana gelen yaklaşık 700 bin öğrencilik artış, derslik başına düşen öğrenci sayısını yükselttiği için, derslik başına düşen öğrenci sayısının tekrar 30'a düşürülmesine yönelik alt yapı çalışması yapılacak,

-OKUL PANSİYONLARINDA AÇIK BÜFE KAHVALTI-

-Okul pansiyonlarında sabah kahvaltılarının açık büfe şeklinde verilmesi için çeşitli uygulamalarla öğrencilerin pansiyon hizmetlerinden memnuniyet oranı artırılacak,

-Sayısı 3 bin 283'ü bulan özel öğrenci yurtlarının yaygınlaştırılmasına çalışılacak,

-Mesleki ve teknik eğitimde okullaşma oranı 2014 sonuna kadar yüzde 50'ye çıkarılacak,

-Toplumda var olduğu düşünülen meslek liselerine karşı olumsuz bakış, okullarda verilen nitelikli eğitimin ve bu öğrencilerin işe girme kabiliyetlerinin tanıtımı yoluyla olumlu hale getirilecek. Bu kapsamda bu okullardan mezunlar izlenerek, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak,

-Mesleki eğitimde, yurt dışı iş olanakları da dikkate alınarak, yabancı dil eğitimine özel önem verilecek.''

-ÖZEL OKULLAR VE DERSHANELER-

Özel öğretim kurumlarının örgün eğitim içindeki payının yükseltilmesine ilişkin hedefler, Stratejik Plan'da ayrı bir başlıkta ele alındı. Planda, dershane kurucularının geleceğe dönük yatırım planlarının özel okullara yönlendirilmesinin sağlanacağı vurgulandı. Bu kapsamda, özel öğretimdeki hedefler şöyle sıralandı:

''-MEB'e bağlı örgün özel öğretim kurumları oranı yüzde 5.21'den yüzde 9'a çıkarılacak,

-Ortaöğretim ve yükseköğretime hazırlık dershanelerinden özel okula dönüştürülebilecekler saptanarak, 2014 sonuna kadar yüzde 70'inin özel okula dönüştürülmesi teşvik edilecek,

-Bağımsız binaya sahip olmayan dershanelerin okula dönüşümünde uzlaşmacı yöntemler oluşturulacak,

-Dershaneleri özel okula dönüştürmeye yönelik olarak teşvikler (arsa tahsisi, vergi muafiyeti vb.) içeren yeni mevzuat geliştirilecek. Mevzuat düzenlemesiyle okullara yönelik mevcut ve yeni teşviklerin dönüşüm tercihi yapacak dershaneler tarafından kullanılmasına imkan tanınacak Dershane personelinin dönüşümden olumsuz etkilenmemesi sağlanacak.''

-YÖK ''YKK'' OLACAK-

Stratejik Plan'da yükseköğretim alanındaki şu hedeflere yer verildi:

''-Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek için gönderilecek öğrenci sayısı her yıl yüzde 10 oranında artırılacak,

-Yeni ihtisas üniversiteleri kurulması yerine belli alanlarda ağırlıklı mevcut üniversitelerin bölünerek ihtisas üniversiteleri haline getirilmesinin daha yararlı olacağı değerlendirilecek,

-Üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyacını dikkate alarak ihtisaslaşmaları sağlanacak,

-YÖK, standart belirleme, koordinasyon, uzun dönemli planlamadan ve denetimden sorumlu olacak şekilde yeniden yapılandırılacak. YÖK'ün Yükseköğretim Koordinasyon Kuruluna (YKK) dönüştürülmesi için sistemin tamamı gözden geçirilecek, konunun taraflarının uzlaşması halinde gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Akademik konularda en üst akademik organ olarak Üniversitelerarası Kurul'un yetkili olması sağlanacak,

-Öğretim elemanı açığını kapatmak amacıyla yurt dışında eğitim görmüş yerli öğretim üyeleri ile yabancı akademisyenlerin Türkiye'ye gelmesi teşvik edilecek,

-45 olan vakıf üniversitesi sayısı artırılacak.''

AA
Linkleri görebilmek için üye olmanız yada giriş yapmanız gerekmektedir. Üye olmak için Tıklayınız.....
Linkleri görebilmek için üye olmanız yada giriş yapmanız gerekmektedir. Üye olmak için Tıklayınız.....