Adalet Bakanlığı
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 


Çevrimdışı matematik
Mc Rektör
******
 Yorum Sayısı: 3,715

 Katılım: ANKARA

 Durumu: Mc Rektör

 Üyelik: Jan 2007

 Branş: Eğitim

103
Adalet Bakanlığının Görevleri

Adalet Bakanlığının görevleri, 29.03.1984 gün ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinde sayılmıştır.Buna göre Adalet Bakanlığının görevlerine gözatalım.


a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,

b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,

c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,

d) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
e) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek

f) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

g) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,

h) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,

i) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Bakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapmak tekniğine uygunluğunu incelemek,

j) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,

k) İcra ve İflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,

l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü'nün görevleri 2992 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 18 inci maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

a) Uıgulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili konularda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde bulunmak,

b) Görev alanlarına giren konularda tüzük tasarıları ile yönetmelikleri hazırlamak ve takip etmek,

c) Yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,

d) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak,

e) Yasama organının isteği üzerine, kanun tasarı ve teklifleri dışında kalan konular hakkında yazılı ve sözlü görüş bildirmek,

f) Bakanlık aleyhine açılan idari davalarla ilgili işlemleri düzenlemek ve izlemek,

g) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının atama ve nakillerine ilişkin taleplerini, sicillerini ve tespit edilmiş sair hallerini, hizmetin icap ve ihtiyaçları ile birlikte inceleyerek kanuna, atama ve nakil yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacağı taslağı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunmak,

h) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun doğrudan görevine giren özlük işleri konularında ön çalışmalar yapmak, bunların dışında kalan özlük işleri ile Bakanlığa bağlı diğer personelin özlük işlerini yürütmek,

i) Gecikmesinde mahzur hallerde, hizmetin aksamaması için kadro durumu müsait olan bir yargı çevresindeki hakim ve savcının ihtiyaç duyulan yerlerde görev yapmak üzere geçici olarak yetkili kılınmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

j) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun büro işlemlerini yürütmek.

k) Adli ve idari yargı teşkilatının mevzuat hükümleri dairesinde kuruluş ve işleyişini düzenlemek,

l) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.


VİZYONUMUZ

Nitelikli insan kaynağını temin etmek, çalışanlar arasında uyumlu ve güçlü ilişkiler geliştirmek, takım ruhuna sahip verimliliği en üst düzeyde insan kaynakları gücünü oluşturmak, korumak ve geleceğe taşımak,

Etkinliğimiz, dinamizmimiz ve kurumsal verimliliğimizle;

Hakim ve Savcılar ile diğer personelimize,

Adalet hizmetlerinden yararlananlara,

Ülkemize kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak,


Değerlerimiz olan;Adalet Hakkaniyet Eşitlik Tarafsızlık Bilgi Özveri Çözüm Güven Saygı Kalite

İle küreselleşen ve küçülen dünyada; hem farklılaşan taleplere hem de büyüyen ihtiyaçlara hızlı, adil ve etkin bir şekilde karşılık vermektir.

Her konumdaki insana saygı, en önemli yol gösterici değerimizdir.

İlişkilerimizde tarafsız, saygılı ve dürüst olmak şiarımızdır.

Kurumsal dürüstlük, adalet, doğruluk, özgürlük, bütünlük ve şeffaflığa inanıyor, destekliyor ve büyük bir istekle uyguluyoruz.
Sorumluluğunun bilincinde,

İlişkilerinde içten ve güvenilir,

Gelişmelerin dışında kalmayan,

Yüksek kalite standartlarındaki hizmeti ile farklı olan,

Zamanında ve doğru karar alarak yön ve odak sağlayan,

Mesleğe ivme kazandıracak projeler geliştiren ve uygulayan,

Kişilerin taleplerinin dikkate alınıp, diğer birimlerle ilişkilerini güçlendiren,

Yönetimde katılımcılığa önem ve anlam kazandıran,

İş görme arzularını arttıran ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir kurum oluşturmak,

Vizyonumuzu belirlemektedir.

Bu amaç doğrultusunda, tüm çalışanlarımız ile birlikte hedefimize ulaşmak bize gurur ve onur verecektir.
GEÇMİŞ SINAV İLANI (İCRA MÜDÜR-MÜDÜR YARDIMCISI SINAVI ÖRNEK İLAN)
İ L Â N

A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

1- Bakanlığımızca yazılı ve mülâkat sınavları ile 9-5 inci dereceli kadrolara 200 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.

2- Başvurular 31 Temmuz 2006 Pazartesi günü başlayacak, 18 Ağustos 2006 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

3- Yazılı sınav, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSİM) tarafından 01 Ekim 2006 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve yaklaşık iki saat sürecektir.

4- Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSİM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bir testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanı oluşturacak, sınava giren tüm adaylar dikkate alınarak, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testlerine ait ham puan dağılımlarının ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak; her iki test ayrı olmak üzere bu dağılımlar, ortalaması 50, standart sapması 20 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren her adayın iki teste ait iki standart puanı hesaplanmış olacaktır. Değerlendirme sırasında adayların, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi standart puanı 0,15, Alan Bilgisi Testi standart puanı 0,85 ile çarpılarak toplanacaktır. Değerlendirme sonunda adaylar, ağırlıklı standart puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ağırlıklı standart puan sırasına konulacak ve 70 puanın üzerinde olmak koşulu ile ilân edilen kadroların en fazla iki katı kadar (400) aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. Ancak kontenjana giren en son aday ile aynı ağırlıklı standart puanı alan diğer adaylar da başarılı sayılarak mülâkata çağrılacaklardır.

5- Başvuruda bulunacakların, İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülâkat, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşın ikmalinden sonra yapılan yaş tashihleri dikkate alınmaksızın, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü olan 31.01.2006 tarihi itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak,

c) Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu veya Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Yurdun her yerinde sürekli olarak görev yapmasını engelleyecek akıl hastalığı bulunmadığını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alacağı sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
Naklen atanacaklarda yukarıdaki şartlar yanında varsa son üç ıyla ilişkin sicillerinin olumlu olması aranır.
6- Sınava girmek isteyenler:

a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğü ile ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları veya Adalet Bakanlığı web sayfasından (Linkleri görebilmek için üye olmanız yada giriş yapmanız gerekmektedir. Üye olmak için Tıklayınız.....) temin edecekleri matbu başvurma formu (gerçeğe uygun olarak doldurulacaktır),

b) Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kaydı,

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet bölümü mezunu olduğunu gösteren diploma suretleri, diplomaların düzenlenmemiş olması hâlinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi sureti, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için denklik belgesi,

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son üç ay içerisinde çekilmiş başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte iki adet vesikalık fotoğraf,

e) İlgili tarafından doldurulup imzalanan fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

f) İlgililerin hükümlülüğü bulunup bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak iki adet belge,

g) ÖSİM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesindeki 6032069-5001 no’lu hesabına sınav ücreti olan 50 İTL yatırıldığını gösteren banka dekontu,

18 Ağustos 2006 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne bizzat getirmeleri veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Eksik evrakı olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle APS ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne göndereceklerdir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran veya başvuruları geçerli olduğu hâlde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

7- Başvurma formu ve ekleri, müracaat süresinin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların ayrıntılı listesi ÖSİM’ye verilecektir. T.C. kimlik numarası aynı zamanda ilgilinin aday numarası olacağından başvurma formuna mutlaka doğru olarak yazılmalıdır. Başvurma formundaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilecek ve bunlar ÖSİM’ye verilecek sınava girecekler listesine dahil edilmeyecektir.

8- Sınava girecek her aday için ÖSİM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline ulaşmayan adayların ÖSİM’ye ya da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır.

9- Yazılı sınav, ilgili Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinde belirtilen genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından yapılacaktır.

Genel yetenek ve genel kültür soruları; Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi konularından,

Alan bilgisi soruları; Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı düzenleyen üçüncü Kitabı, İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu, Tebligat Kanunu, Tebligat Tüzüğü, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği konularından oluşacaktır.

10- Adayların sınava gelirken yanlarında ÖSİM tarafından hazırlanan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir.

11- Yazılı sınav sonuçları ile mülâkat günü ve yeri, ÖSİM tarafından adaylara duyurulacak ve Bakanlık binasına asılmak suretiyle ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuç belgelerinin adreslerine postalanma tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ÖSİM’ye yapmaları gerekmektedir. ÖSİM süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek 10 gün içinde adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

12- Yazılı sınavı kazanan adayların, ÖSİM tarafından kendilerine gönderilecek olan yazılı sınav sonuç belgesinin ellerine ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeler ile birlikte Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla APS yoluyla göndermeleri gerekmektedir:

a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

b) Fakülte veya yüksek okul diplomalarının asılları veya noterden onanmış örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi aslı veya onanmış örneği, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için diploma yanında denkliğinin kabul edildiğine dair belge,

c) Askerlikle ilgisi bulunmadığına veya askerlik yaptığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge,

d) İcra müdür veya yardımcısı olarak yurdun her yerinde sürekli olarak görev yapmasını engelleyecek akıl hastalığı bulunmadığını bildiren tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,

e) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair bildirim,

f) 2 adet 6x9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,

g) Mal bildirim belgesi.

13- Yazılı ve mülâkat sınavını kazananların nihaî başarı listesindeki sıraya göre atamaları kur’a ile yapılacaktır. Kur’a günü ve yeri ayrıca duyurulacaktır.


GEÇMİŞ SINAV İLANI

(ADLİ YARGI HAKİM ADAYLIĞI SINAV İLANI ÖRNEK)
İ L Â N
A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N
1-Bakanlığımızca yazılı ve mülâkat sınavları ile 9-5 inci dereceli kadrolara 400 adlî yargı hâkim adayı alınacaktır.
2-Başvurular 19 Eılül 2005 Pazartesi günü başlayacak, 07 Ekim 2005 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
3-Adlî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavı, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSİM) tarafından 27 Kasım 2005 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve yaklaşık 3 saat sürecektir.
NOT: Adli ve İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Sınavı Ücretinin farklı hesap numaralarına yatırılacağına dikkat ediniz.
4-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSİM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü yapılacak, değerlendirme sırasında her doğru cevaba bir puan verilecek, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bir testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanı oluşturacak, Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testinin ham puanlarını ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 20 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Adayların genel başarıları tespit edilirken Genel Kültür Testi standart puanı 0.20, Alan Bilgisi Testi standart puanı 0.80 ile çarpılarak toplanacaktır. Genel değerlendirme sonunda Ağırlık Standart Puanı 70 ve daha yüksek olan adaylar sınavın bu bölümünde başarılı sayılarak mülâkata çağrılacaklardır.
5-Başvuruda bulunacakların 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 31.01.2005 tarihi itibarıyla lisans ve lisans üstü (master) öğrenimini yapmış olanlar için 30 yaşını (doğum tarihi 31.01.1975 ve daha sonra olanlar), doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşını (doğum tarihi 31.01.1970 ve daha sonra olanlar) bitirmemiş olmak,
c) Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e) Yabancı ile evli olmamak ,
f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaflık hizmetini yapıyor veya yapmış, yahut ertelenmiş ya da yedeğe geçirilmiş olmak,
g) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
h)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
ı) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışta bulunmamış olmak.
6- Sınava girmek isteyenler:
a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosu ile ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarından temin edecekleri matbu başvurma formu,
b) Fakülte veya yüksek okul, varsa doktora diplomasının suretleri, diplomaların düzenlenmemiş olması hâlinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi sureti, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diploma suretleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine ve Türkiye’deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,
c) Nüfus idaresinden veya noterden onanmış nüfus cüzdan sureti ile evli bayan adaylar için evlilik kaydını gösterir nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus aile kayıt tablosu,
d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son üç ay içerisinde çekilmiş başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte iki adet vesikalık fotoğraf,
e) İlgili tarafından doldurulup imzalanan fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
f) İlgililerin hükümlülüğü bulunup bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılığından alınacak iki adet belge,
g) ÖSİM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesindeki 6032069-5001 numaralı hesabına sınav ücreti olan 50 İTL (50.000.000 TL) yatırıldığını gösteren banka dekontu,
07 Ekim 2005 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna bizzat getirmeleri veya Bakanlıkta bulunacak şekilde postalamaları ya da bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Postadaki gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran veya başvuruları geçerli olduğu hâlde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
7- Sınava girecek her aday için ÖSİM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline ulaşmayan adayların ÖSİM’ye ya da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna başvurmaları gerekmektedir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır.
8-yazılı sınav, 09.09.1991 gün ve 20986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen aşağıdaki konulardan yapılacaktır:
Genel Kültür, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Hukuk Yargılama Usulü Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü Hukuku.
9- Adayların sınava gelirken yanlarında ÖSİM tarafından hazırlanan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir.
10- Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin 35. maddesinde düzenlenen “ilk defa girdiği sınavı kazanamayanlar takip eden iki sınava girme hakkına sahiptirler” hükmü, Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 17.05.2002 tarih ve 2002/3-469 sayılı Kararı gereğince bu sınavda uygulanmayacaktır.
11- Doktora yapanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır.
12- Yazılı sınav sonuçları ile mülâkat günü ve yeri, ÖSİM tarafından adaylara duyurulacak ve Bakanlık binasına asılmak suretiyle ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuç belgelerinin adreslerine postalama tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ÖSİM’ye yapmaları gerekmektedir. ÖSİM süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek 10 gün içinde adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
13- Yazılı sınavı kazanan adayların, ÖSİM tarafından kendilerine gönderilecek olan yazılı sınav sonuç belgesinin ellerine ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde ve her hâlde mülâkat tarihinden 7 gün önce aşağıdaki belgeler ile birlikte Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna müracaat etmeleri gerekmektedir:
a)fakülte veya yüksek okul, varsa doktora diplomasının asılları veya noterden onanmış örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması hâlinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların, diploma asılları veya noterden onanmış örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine ve Türkiye’deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,
b) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmadığını açıkça belirten tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,
c) Askerlik yaptığına, hâlen askerlik hizmetini yapıyor olduğuna veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge,
d) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair damga pulu yapıştırılmış dilekçe şeklinde bildirim,
e) Yabancı ile evli olmadığına dair damga pulu yapıştırılmış dilekçe şeklindeki bildirim,
f) 6 adet 6x9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,
g) Damga pulu yapıştırılmış mal bildirim belgesi.
Not : Başvuru Formu el yazısıyla, diğer bütün belgeler daktiloıla doldurulacaktır
D U İ U R U L U R
başvuru Formu İçin Tıklayınız
Nüfus Cüzdanı Sureti İçin Tıklayınız
Arşiv Araştırma Formu İçin Tıklayınız
Mal Bildirim Formu İçin Tıklayınız


GEÇMİŞ SINAV İLANI

(İDARİ YARGI HAKİM ADAYLIĞI SINAV İLANI ÖRNEK)
İ L Â N
A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N
1-Bakanlığımızca yazılı ve mülâkat sınavları ile 9-5 inci dereceli kadrolara 100 idarî yargı hâkim adayı alınacaktır.
2-Başvurular 22 Ağustos 2005 Pazartesi günü başlayacak, 9 Eılül 2005 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
3-İdarî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavı, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSİM) tarafından 23 Ekim 2005 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve yaklaşık 3,5 saat sürecektir.
NOT: Adli ve İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Sınavı Ücretinin farklı hesap numaralarına yatırılacağına dikkat ediniz.
4-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSİM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü yapılacak, değerlendirme sırasında her doğru cevaba bir puan verilecek, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bir testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanı oluşturacak, Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testinin ham puanlarını ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 15 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Adayların genel başarıları tespit edilirken Genel Kültür Testi standart puanı 0.20, Alan Bilgisi Testi standart puanı 0.80 ile çarpılarak toplanacaktır. Genel değerlendirme sonunda Ağırlık Standart Puanı 70 ve daha yüksek olan adaylar sınavın bu bölümünde başarılı sayılarak mülâkata çağrılacaklardır.
5- Başvuruda bulunacakların 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 31.01.2005 tarihi itibarıyla lisans ve lisans üstü (master) öğrenimini yapmış olanlar için 30 yaşını (doğum tarihi 31.01.1975 ve daha sonra olanlar), doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşını (doğum tarihi 31.01.1970 ve daha sonra olanlar) bitirmemiş olmak,
c) Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olup, Türkiye deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış olmak,
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e) Yabancı ile evli olmamak ,
f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaflık hizmetini yapıyor veya yapmış, yahut ertelenmiş ya da yedeğe geçirilmiş olmak,
g) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
h)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
ı) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışta bulunmamış olmak.
6- Sınava girmek isteyenler:
a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosu ile ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarından temin edecekleri matbu başvurma formu,
b) Fakülte veya yüksek okul, varsa doktora diplomasının suretleri, diplomaların düzenlenmemiş olması hâlinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi sureti, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diploma suretleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine ve Türkiye’deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,
c) Nüfus idaresinden veya noterden onanmış nüfus cüzdan sureti ile evli bayan adaylar için evlilik kaydını gösterir nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus aile kayıt tablosu,
d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son üç ay içerisinde çekilmiş başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte iki adet vesikalık fotoğraf,
e) İlgili tarafından doldurulup imzalanan fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
f) İlgililerin hükümlülüğü bulunup bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılığından alınacak iki adet belge,
g) ÖSİM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesindeki 6028011-5006 numaralı hesabına sınav ücreti olan 50 İTL (50.000.000 TL) yatırıldığını gösteren banka dekontu,
9 Eılül 2005 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna bizzat getirmeleri veya Bakanlıkta bulunacak şekilde postalamaları ya da bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Postadaki gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran veya başvuruları geçerli olduğu hâlde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
7- Sınava girecek her aday için ÖSİM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline ulaşmayan adayların ÖSİM’ye ya da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna başvurmaları gerekmektedir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır.
8- Yazılı sınav, 09.09.1991 gün ve 20986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen aşağıdaki konulardan yapılacaktır:
Genel Kültür, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü Hukuku, Anayasa Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Maliye, Ekonomi, Vergi Hukuku ve Vergi Usul Hukuku.
9- Adayların sınava gelirken yanlarında ÖSİM tarafından hazırlanan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir.
10- Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin 35. maddesinde düzenlenen “ilk defa girdiği sınavı kazanamayanlar takip eden iki sınava girme hakkına sahiptirler” hükmü, Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 17.05.2002 tarih ve 2002/3-469 sayılı Kararı gereğince bu sınavda uygulanmayacaktır.
11- Doktora yapanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır.
12- Yazılı sınav sonuçları ile mülâkat günü ve yeri, ÖSİM tarafından adaylara duyurulacak ve Bakanlık binasına asılmak suretiyle ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuç belgelerinin adreslerine postalama tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ÖSİM’ye yapmaları gerekmektedir. ÖSİM süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek 10 gün içinde adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
13- Yazılı sınavı kazanan adayların, ÖSİM tarafından kendilerine gönderilecek olan yazılı sınav sonuç belgesinin ellerine ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde ve her hâlde mülâkat tarihinden 7 gün önce aşağıdaki belgeler ile birlikte Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna müracaat etmeleri gerekmektedir:
a) Fakülte veya yüksek okul, varsa doktora diplomasının asılları veya noterden onanmış örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması hâlinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların, diploma asılları veya noterden onanmış örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine ve Türkiye’deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,
b) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmadığını açıkça belirten tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,
c) Askerlik yaptığına, hâlen askerlik hizmetini yapıyor olduğuna veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge,
d) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair damga pulu yapıştırılmış dilekçe şeklinde bildirim,
e) Yabancı ile evli olmadığına dair damga pulu yapıştırılmış dilekçe şeklindeki bildirim,
f) 6 adet 6x9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,
g) Damga pulu yapıştırılmış mal bildirim belgesi.
Not : Başvuru Formu el yazısıyla, diğer bütün belgeler daktiloıla doldurulacaktır

D U İ U R U L U R
Başvuru Formu İçin Tıklayınız
Nüfus Cüzdanı Sureti İçin Tıklayınız
Arşiv Araştırma Formu İçin Tıklayınız
Mal Bildirim Formu İçin Tıklayınız

GEÇMİŞ SINAV İLANI (ZABIT KÂTİBİ ALIM SINAV İLANI ÖRNEK) İLÂN
1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri, sınıfı ve derecesi belirtilen 550 adet zabıt kâtibi kadrosuna adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.
2-Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava,
Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-KPSS ve 2006-KPSS)’nda lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
I)Genel Şartlar:
a-Türk vatandaşı olmak,
b-İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için merkezî sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,”
e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevin
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
II)Özel Şartlar:
a-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (bu sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b-Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
c-Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, üç dakikada yanlışsız olarak vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
d-Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
III-Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların, ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaatları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
IV-Başvuru tarihi: Başvurular 19 Şubat 2007 günü başlayıp, 06 Mart 2007 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
V-Sınav yeri: İlgili adalet komisyonlarıdır.
VI-Uıgulama sınav tarihi ve saati: 10-11 Mart 2007 Cumartesi-Pazar günü, saat 09’da adayların daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız olarak vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacak ve uygulama sınavı bitiminden sonra sözlü sınav yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.
VII-Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru yerlerinde verilecek Ek-1 Başvuru Formu
b) Nüfus cüzdan fotokopisi
c) Öğrenim belgesi
d) KPSS-2004 veya KPSS-2006 sınav sonuç belgesi
e) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf
f) En az 80 saat bilgisayar veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge. VIII-Açıktan atama suretiyle atama yapılacak 7, 8, 9, 10, 11, 12. derecelerde münhal bulunan zabıt kâtipliği kadrolarının adalet komisyonu bazındaki yerleri aşağıda gösterilmiştir.
Linkleri görebilmek için üye olmanız yada giriş yapmanız gerekmektedir. Üye olmak için Tıklayınız.....
Linkleri görebilmek için üye olmanız yada giriş yapmanız gerekmektedir. Üye olmak için Tıklayınız..... - Linkleri görebilmek için üye olmanız yada giriş yapmanız gerekmektedir. Üye olmak için Tıklayınız.....
Alıntı ile CevaplaQuote
Çevrimdışı Mert_07
Mc Profesör
****
 Yorum Sayısı: 456

 Katılım: ADANA

 Durumu: Mc Profesör

 Üyelik: Jul 2009

 Branş: Matematik

3
Bu büyük paylaşıma çok çok teşekkürler.
I will be a Police,Just Matematik
Alıntı ile CevaplaQuoteHızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Konu Anahtar Kelimeler: Matematik Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ödevi, Adalet Bakanlığı ödev, Adalet Bakanlığı yardım, Adalet Bakanlığı eğitimi, Adalet Bakanlığı 2010, Adalet Bakanlığı 2011, Adalet Bakanlığı 2009, Adalet Bakanlığı dersleri, Adalet Bakanlığı çıktı, Adalet Bakanlığı formül, Adalet Bakanlığı videoları, Adalet Bakanlığı video, Adalet Bakanlığı öğretimi, Adalet Bakanlığı eğitimi, Adalet Bakanlığı sonuçları, Adalet Bakanlığı matametik ödevi