Bu Kurum 600 Personel alıyor

Adalet Bakanlığı 600 Personel alım ilanı

ADALET BAKANLIĞINDAN İLAN

A- Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 600 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacaktır.

B- Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvurumerkezlerinde (tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde) aşağıda (E) bendinde belirtilenusul çerçevesinde alınacak olup; 4 Kasım 2013Pazartesi günü başlayacak, 13 Kasım 2013Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir

C- Yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Aralık 2013 Pazargünü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30′da başlayacak ve 2.5 saat sürecektir. Sınavın organizasyonuve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

D- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesi uyarınca adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.011978 ve dahasonra olanlar) doldurmamış olmak, (02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca, Hukuk fakültesi mezunu olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim KurumlarıÖğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretimkurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 inci, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı,geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiylelisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler.)

c) Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukukfakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketinikontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyekullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

E- Sınava başvurular:

4-13 Kasım 2013 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. (ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır.) Bu nedenle adayların başvuru tarihleri arasında sınav ücreti olan 80,00 TL’yi ÖSYM adına Akbank.Denizbank, T Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, TC Ziraat Bankası şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT işyerlerinden öncelikle yatırmış olmaları gerekmektedir. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Sınav ücretini yatıran adaylar:

1- ÖSYM’nin İnternet adresinden temin edecekleri Aday Başvuru Formu,

2- Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının sureti, diplomasının düzenlenmemiş olması hâlinde bitirme belgesi suretini, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise diploma sureti ile birlikte Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,( Belgelerin onaylı örneği de kabul edilir.)

3- Nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ile birlikte bizzat başvuracaklardır. Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezlerince alınacak olup, başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın aday başvuru formundaki bilgileri ile birlikte web kamera ile alınacak fotoğrafı elektronik ortama aktarılacaktır. Çekilen fotoğraf adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Form adayca kontrol edilip imzalandıktan sonra görevli tarafından onaylanacaktır. Adaylar başvuru merkezine başvuru hizmeti ücreti plarak 3,00 TL ödeyeceklerdir. Adaylar sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmelidir. Başvuru işleminin sistemde görülmemesi veya bilgilerde yanlışlık olması durumunda ÖSYM’ye müracaat etmelidir.

Adayların, Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar nedeniyle doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya 2802 sayılı yasada belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (doğum tarihi 01.01.1978 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar, yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tâbi tutulacaklardır. Bu nedenle başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır. Bu kişilerin başvuru formu (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formu) ile birlikte hukuk fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretlerini 4-13 Kasım 2013 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla APS (Acele Posta Servisi) ile göndermeleri gerekmektedir. Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

Banka işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacağından, dekont bilgileri aday tarafından dikkatle kontrol edilmelidir.

F- Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 16 Aralık 2013 günü saat 14.00′ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Sınava Giriş Belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Başvuru işlemi sonrası ÖSYM aday işlemleri sistemine ilk kez dahil olan adaylara ücretsiz olarak internet erişim şifresi verilmektedir. Yeniden şifre edinmek isteyen adaylar başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı / süresi geçerli pasaportu ile şahsen başvurarak ücreti karşılığı alacaklardır. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.

G- Adaylar sınava, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi Yöneticilerinin, ÖSYM Temsilcilerinin bina veya salon görevlilerinin kararı ile herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. ( Sadece zorunlu askerlik görevini ifa eden er ve erbaşlar ve askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, nüfus cüzdanı/pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır)

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Sınava giriş belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına ilişkin Güvenlik Tedbirleri” duyurusu ile bu tedbirlere yönelik mevzuat hükümlerine (26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adayların Ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik kapsamında) uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.

H- Adaylara yazılı yarışma sınavında 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 100 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, icra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü ve idare Hukuku konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

I- Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları ÖSYM de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle geçersiz sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.

Buna göre:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 konu (Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, icra ve iflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü ve idare Hukuku) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 15 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulun 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 0,5 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.

Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 0,8 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (600) iki katı fazlası olan 1800 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 1800′üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 1800′ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığının internet sayfasından takip ediniz”, 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ” Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız”, 70 puanın tında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız” ibaresi y alacaktır.

Hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sın inin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (doğum tarihi 01.01.1978 ve daha sonrası olanlar) 35 yaşını doldurmamış olanlar, yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tabi tutulacaklardır.

İ-Adaylar yazılı sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir, internet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Mülakat tarihi ve yeri Bakanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO:TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.

ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin tüm bölüm/programlarında kayıtlı öğrencilerden, 2013-2014 öğretim yılı Güz Döneminde Vize sınavları 14 15 Aralık tarihinde yapılacak.

 
 
AÖF, dönemlik-kredili sistemde Güz ve Bahar dönemi olmak üzere bir öğretim yılı, iki dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler AÖF Güz ve Bahar dönemlerinde, AÖF ara ve dönem sonu sınavları olmak üzere her dönemde iki sınava gireceklerdir.
 
Öğrencilerin; AÖF ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, bina, salon ve tarihte gireceği “Sınava Giriş Belgesi”nde yer alacaktır.
 
“Sınava Giriş Belgeleri” öğrencilerin adresleri ne posta ile gönderilmeyecektir. Öğrencilerin “Sınava Giriş Belgesi”nin dökümünü sınav tarihinden bir hafta öncesinden başlayarak AÖF Bürolarından veya http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresi “Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu (Türkiye)” linkinden T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak almaları gerekmektedir
 
SINAVA GELİRKEN YANINIZDA BULUNMAMASI GEREKENLER
 
Aşağıdakilerden herhangi birinin, kapalı durumda olmasına rağmen yanınızda bulunduğu tespit edildiğinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 
1. Cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları.
 
2. Dersle ilgili her türlü kitap, not vb.
 
3. Fotoğraf makinesi, kamera vb. görüntü kaydetmeye yarayan cihazlar.
 
4. Databank, taşınabilir bilgisayarlar vb. veri depolamaya elverişli elektronik cihazlar.
 
5. Ruhsatlı veya ruhsatsız her türlü silah
ÖNEMLİ UYARILAR
 
1. Kimlik kontrolleri, üst arama ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulununuz.
 
2. Sınava 15 dakikadan daha fazla gecikenler sınava alınmayacaktır. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde, sınava geç kalan öğrenciler, Bina Sınav Sorumlusunun yazılı izin vermesi halinde sınava alınacaktır.
 
3. Yumuşak uçlu siyah yazan birkaç kurşun kalem ve iz bırakmadan silen silgi yanınızda olmalıdır. (Cevap Kağıdına siyah kurşun kalem dışında bir kalemle yapılacak işaretlemeler okutulamamaktadır.)
 
4. Öğrenci ve sınav hizmetleri için http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.
 
5. Öğrenci Kimlik Kartı veya Öğrenci Tanıtım kartınızı henüz almamışsanız, bağlı olduğunuz büronuzdan alınız.
 
6. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak, alfabetik tuş takımı bulunan hesap makineleri (Databank, taşınabilir bilgisayarlar vb. özel elektronik cihazlar) kullanılmayacaktır.
 
7. Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında, resmi kıyafetle sınava girilmeyecektir.
 
8. Sınava gireceğiniz binayı sınavdan en geç bir gün önce görünüz.

ÖSYM Açık uçlu sınav kitapçığı

ÖSYM Açık Uçlu Sınav Kitapçığı Örneği Yayınladı!

 

DUYURU

(6 Kasım 2013)

Açık Uçlu Sorularla Deneme Sınavı:
Soru/Cevap Kitapçığının Yayımlanması

3 Kasım 2013tarihinde yapılan Açık Uçlu Sorularla Deneme Sınavında yer alansoru/cevap kitapçığına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Açık Uçlu Sorularla Deneme Sınavının değerlendirme çalışmaları başlamış olup sonuçları hakkında da adaylar ve kamuoyu bilgilendirilecektir.

Bilindiği üzere, ÖSYM sınavlarından sonra sınavlarda sorulan sorular yayınlanmamaktadır.  Ancak açık uçlu sorular ile yapılan sınavlarda, soru türlerine örnek olması, adayların ve ilgililerin soruların yapısı hakkında bilgi sahibi olması ve bu kapsamda adayların kafalarında oluşabilecek sorulara cevap üretmesini sağlamak ve ilgili bilgilendirmeyi gerçekleştirmek amacı ile Açık Uçlu Sorularla Deneme Sınavı soru/cevap kitapçığının  yayınlanmasına karar verilmiştir.

ÖSYM Sınavlarında Açık Uçlu Sorular ile yapılan deneme sınavının verileri, uzman değerlendirmeleri ve ilgili alt yapı çalışmaları birlikte değerlendirilerek karar oluşturulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

—>>>  Açık Uçlu Sorularla Deneme Sınavı Soru/Cevap Kitapçığı

Bu öğrencilerin bursu kesiliyor!

Türkiye’de eğitim gören yaklaşık 12 bin yabancı uyruklu öğrenciyi kapsayan 500 liralık burs, 2012 yılında çıkarılan yönetmelikle yeniden düzenlendi. 3-5 yıl önce Türkiye’ye gelen öğrencilere verilen burs, geçen yıl çıkartılan yönetmelik gereği ‘devamsızlık ve alttan ders olması’ durumunda kesiliyor.Türkçeyi iyi bilemedikleri için dersleri anlamakta zorlanan öğrenciler, tek ders bile alttan almaları durumunda burslardan mahrum kalıyor. Uygulama sebebiyle binlerce öğrenci parasız ortada kaldı. Bursları kesilen öğrenciler yurtlardan çıkarılacak, sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Misafir öğrenciler, ülkelerine dönmekle sokakta kalma tercihi arasında bırakılıyor.

Zaman gazetesinin haberine göre; Uludağ Üniversitesi (UÜ) Uluslararası İlişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisi Afganistanlı Settar Mengili, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan bursların ‘Yeni Türkiye Bursları’ adı altında verildiğini, ancak büyük bir sorunla karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Dönem tekrarı yaptığı için bursunun dondurulduğunu ifade eden Mengili, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Şu an aileme söyleyemiyorum, para isteyemiyorum. Maddi sıkıntım var, çok zor durumdayım. Şimdi ikinci sınıfa geldim, ülkeme dönüp de devam edemem, burada bitirmem lazım.”

UÜ Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Afganistanlı Ghulam Sarwar Yausafi da,”Duyduğumuza göre Türkiye’de 4 bin öğrencinin bursu hiç haber verilmeden kesilmiş.” diye konuştu. Arnavutluk uyruklu Mohebullah Basir da, içine düştüğü sıkıntıyı “Bizi Türk öğrenciler gibi görüyorlar ama anadilimiz Türkçe değil, çok zorlanıyoruz okumakta. Bursumuz kesildi, çok sıkıntı yaşıyoruz.” sözleriyle anlatıyor.

Alttan dersi olduğu için bir yıldır bursu kesilen ve ailesinden gelen para ile geçimini sağlayan tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi Filistinli Riyad Shawamrek, şöyle konuştu:”Sıkıntıda olan çok arkadaşım var, onlar ne yapacak? Burs var diye geliyorlar ama şimdi sahipsiz bırakıyorlar. Okul başarısı için kesiyorlar ama para gelmeden de okul başarısı olmaz.” Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yetkilileri ise bursların kesintisinde uygulanan kriterlerin genelge ile açıklandığını, başarı kalitesini sağlayamama ve devamsızlık durumunda öğrencinin bursunun kesildiğini ifade etti. Yetkililer, kurumun Türkiye’de 12 bin öğrenciye burs verdiğini dile getirdi.

2013 KASIM yerleştirmeleri sonuçları açıklandı

18 Kasım – 27 Kasım 2013 tarihleri arasında toplam 11 bin 415 kadro ve pozisyon için tercihleri alınan KPSS 2013/2 yerleştirme sonuçları daha öncede tahmin ettiğimiz gibi 1 günde açıklandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirmeişlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde sınava giren memur adaylarının, kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara ilişkin KPSS tercih kılavuzu doğrultusunda yaptıkları tercihişlemlerine ait sonuçlar açıklandı.
ÖSYM yetkililerini sınav sonuçlarının açıklanması konusunda özellikle bu sene yaptıkları gayretlerden ötürü tebrik ediyoruz.
Atanan bütün memur adaylarına bundan sonraki görev hayatlarında kpsscafe.com olarak başarılar diliyoruz…

Dershane toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dershane düzenlemesi hakkında, “Kimseyi mağdur etmeyecek bir geçişle bu sorunu çözeceğiz” dedi.
AK Parti’li vekillerle dershane düzenlemesi hakkında bir toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, “Özel okula dönüşme kriterlerine esneklik sağlayabileceğimizi ifade ettik. Açık lise ya da akademik lise önerisinin içeriğini anlattık. Özel okula dönüşemeyenler, özel akademik liseye dönüşebilirler. Bu ikisine de dönüşemeyenler Özel Etüt Eğitim Merkezleri olabilirler. Kimseyi mağdur etmeyecek bir geçişle bu sorunu çözeceğiz” diye konuştu.

Toplantının faydalı geçtiğini ifade eden Bakan Avcı, “Vekillerle görüş birliği var. Dönüşümü kabul etmeyenlerin dershanelerini halk eğitim merkezi yapabiliriz. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na yeni taslakla ilgili sunum yapacağız. Tasarıya onay verilirse biz hazırlığımız yaparız” dedi.
Ocak ayından itibaren dershanelere kayıt alınmayacağını belirten Avcı, bu tartışmada taraf olan gazete ve televizyonlarda görevli basın mensuplarına akreditasyon verilmediği iddiasının da doğru olmadığını söyledi.

Bedelli Askerlik müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş NTV’de bedelli askerliğe yönelik açıklamalar yaptı.

Kurtulmuş, “Askerliğini yapamamış birikmiş olan bugün 400 bin gencimizden bahsediyoruz bunlarla ilgili de belki bir sefer olmak üzere son sefer olmak üzere bir bedelli askerlik uygulaması olabilir” dedi.

İşte Numan Kurtulmuş’un bedelli açıklaması;

– Bedeli askerlik konusunda GBT’lerde aranmak istemiyorumbedelli askerlik istiyoruz, çok mağdur olduklarını dile getirmişler mesaj atan izleyicilerimiz. Makul yaş ve tutarda çözüm bekleyen milyonlar var.

Burada bedelli askerlik nasıl olacak ne zaman olacak kendi ihtiyaçları çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı’dır. Tabii hükümet bunu bir siyasi kararlılıkla gündeme getirecek bu istişareler zaman zaman yapılıyor. Şu anda böyle bir talebi yok Genelkurmay Başkanlığı’nın. Kişisel fikrim esas olan sık sık bedeli askerliği konuşmaktan ziyade askerlik sisteminde bir revizyona gitmektir. O da Türkiye’de artık çok sayıda piyademizin olduğu askerlik sistemi yerine üstün savunma kabiliyeti olan uzman ordunun olması. Geri kalan bütün gençlerimiz içinse askerliğin mümkün olduğu kadar kısaltılması esastır. Böyle bir düzenlemeye doğru Türkiye’nin gitmekte olduğunu görüyorum. Ama bu arada askerliğini yapamamış birikmiş olan bugün 400 bin gencimizden bahsediyoruz bunlarla ilgili de belki bir sefer olmak üzere son sefer olmak üzere bir bedelli askerlik uygulaması olabilir. Bu teknik bir meseledir bu talebi de ortaya koyacak olan genelkurmay başkanlığıdır. Ama bir revizyona gitmeden bugün bedeli askerliği konuşursak hiç şüphesiz bir kaç sene sonra tekrar konuşuyor olacağız.

50 bin öğretmen hangi branşlara atanacak?

Başbakan Erdoğan’ın öğretmen atamaları ile ilgili müjdesinin kendisi için de süpriz ve sevindirici bir karar olduğunu belirten Nabi Avcı, atanacak 50 bin öğretmen branşları ile ilgili konuştu.

Avcı, özel okula dönüşemeyecek durumda olan dershanelerin açık lise olarak hizmet verebileceğini söyledi. Avcı ayrıca ücretsiz olmak koşuluyla etüt merkezlerinin açılabileceğini açıkladı.

ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ

1222 etüt merkzini açtı Doğu’da ve bunu sivil toplum örgütleri ile birlikte yaptı. Kalkınma bakanlığı onlara alt yapı için ciddi destek sağlıyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Gerek alt yapısı gerekse eğitim düzeyi bakımındna özle okul olmayacak dershaneler özel etüt eğitim merkezi olacak. Yoksul ama başarılı öğrencieri bu kurumların desteklemesi için teşvik ediyoruz. Bu formül alel acele bulunmuş gibi bir formül olarak gelmesin. Bu hatırlayacaksınız Hüseyin Çelik Bey’in bakanlık döneminde özel okullara öğrenci yönlendirmesi durumu vardı. Biz de boş kontenjanları burslu öğrenciler ile dolduralım demişti ama o dönemin cumhurbaşkanı belli bir kesimin okullarına destekleme faliyeti olarak gördüğü için reddemişti. Bu sektörün ihtiyaçları ve makul şekilde geliştirilmiş bir projeydi.

EĞİTİM YAP-BOZ TAHTASINA MI DÖNDÜ?

Eğitimde son 10 yılda birçok şey değişti. Peki ulaşımda haberleşmede sağlıktasosyal hayatta herhangi bir değişiklik olmayan bir yer mi? Eğitim değişti mi? Evet değişti. Peki değşmemek mümkün müydü? DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMİN KENDİSİDİR. Evet değişecek, eğitim en çok değişen olaydır. Eğitim daha da değişecek. Bu yaz-boz falan değil. Bu teknolojinin bize sağladığı yeniliklerin eğitime yönlenmiş hali.

SBS SINAVLARI

Telafi imkanı da var. Velilere dedik ki o gün özel gün havasına girmeyin . Çocuklar hergün nasıl giriyorsa öyle girsin sınava. Seçilmiş illerde pilot uygulamaar yaptık. Ulaşım zorluğu olan okuularda ve merkezlerde yaptık. kendimizi ve emniyet jandarma yerel yönetimler valilik gibi birimlerimizin de performanını test etme şansımız oldu. Bu sonuçları paylaşırız. Sabotajlara maruz kaldık. Tedbirleirmizi ona göre alıyoruz. Hava şartları da zoelamasak sa başarılı sınavlar yapacağımzıı düşünüyoruz. Sınavlar arasındaki süreyi düzenledik.

 ÖĞRETMEN ATAMALARI

Başbakan’a bu açıklamaları için teşekür ediyoruz. 10 bin atama planlarımızda yoktu. Ama Başbakan Ocak ayı itibari ile emekli olacak öğretmenlerin yerinin hemen doldurulması konusunda talimat verince çok rahatladık.

Ağustos ayında yapılacak olan atamalar planlıydı, ama maliye ile gidip geliyorduk çok rahattı bizi. Gerek brani gerek bölgelere dağılımda aynı yöntemi kullnacağız. En acil ihtiyaç öncelikli olacak. 8 sınıflarda yazılı sınavlarımız var tüm öğrenciler bu yazılılara mümün olduğunca eşit şartlarda çalışabisin.

Memur Adaylarına kötü haber

Bugün gazetesinin haberine göre; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2014 yılı bütçe yasa tasarısını Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuşunda gündemdeki bir çok konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimşek’in açıklamaları şöyle:”2012 yılında 163 bin, 2013’te 130 bin personel alındı. Bu sürdürülemez. Şu anda üniversiteli nüfusunu yüzde 100’lere ulaştırmaya çalışıyorlar. Yüzde 100’ü üniversitede okudu diye devlete mi alacağız? Kamunun bütün bütçesini personel harcamasına versek yetmez. Okullardan mezun olan her kardeşimizi devlete alamayız. Öğretmen sayıları yirmi binli rakamlardaydı bu yıl 41 bin civarına geldi.”

ALAN MEMNUN VEREN MEMNUN

“Batı ülkelerinde vergiyi kaçırmadığını ispat yükümlülüğü devlete değil mükellefe ait. İdare mükellefi çağırır, kaçırmadığını kanıtlamasını ister. Dünyanın en başarılı ülkeleri ABD ve İngiltere’de bu yöntem uygulanıyor. Orada hukuk yok mu? Türkiye’de iseMaliye Bakanlığı mükellefin vergi kaçırdığını ispatlamakla yükümlü. İşveren asgari ücretli gösteriliyor. Maaşını o şekilde gösteriyor. Alan veren memnun nasıl ispatlayacaksın? Batı’da olsa çapraz denetim yapılıyor. Bizi değerlendirin ama bu hususu da dikkate alın.”

MÜTEVAZI BİNA KİRALANABİLİRDİ

“Kirada faaliyet gösteren kamu binalarından ben de rahatsızım. Bu kurumlar kanunla kuruldu. Sonuçta bir yerlerde bina kiralamaları gerekiyor. Ben Bakan olarak kamu ne kadar küçülse daha iyi derim. Kamu ne kadar büyürse uzun vadeli gelecek açısından olumsuzdur. Ama buna rağmen kamu gelişiyor mu, evet gelişiyor. Hizmet binası kiralama için 2012’de 232 milyon lira ödedik. 2013’te ayrılan ödenek 276 milyon lira. 2014 ödeneği ise 330 milyon lira”.

VERGİ KAÇIRMA OYUNU

“Geçen yıl sadece asgari geçim indirimi nedeniyle vazgeçtiğimiz vergi 10.9 milyar liradır. Asgari ücretten alınan vergi tutarı 2.4 milyar liradır. Özel sektör vergi kaçırmak için çalışanların yüzde 47’sini asgari ücretli gösteriyor.”