2011 LYS Geometri Konuları

LYS GEOMETRİ KONULARI ( LYS )

1 ÜÇGENLER
1.a Üçgende Açılar ve Bağıntılar
1.b Üçgenlerde Eşlik
1.c Üçgenin Elemanları
1.d Dik Üçgen
1.e İkizkenar Üçgen
1.f Eşkenar Üçgen
1.g Üçgende Alan
1.h Karma Test – 1
2 BENZERLİK
2.a Temel Orantı
2.b Üçgenlerin Benzerliği – Benzerlik Teoremleri
2.c Benzer Şekillerde Alan
2.d Karma Test – 2
3 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
3.a Dörtgenler – Deltoid
3.b Yamuk
3.c Paralelkenar
3.d Eşkenar Dörtgen
3.e Dikdörtgen
3.f Kare
3.g Karma Test – 3
4 ÇEMBERLER
4.a Çemberde Uzunluk (Teğet – Kiriş – Yarıçap)
4.b Çemberlerin Birbirine Göre Durumları ve Ortak Teğetleri
4.c Teğetler Dörtgeni – Üçgenin Çemberleri
4.d Çemberde Kuvvet – Benzerlik
4.e Dairenin Alanı
4.f Karma Test – 4
5 ANALİTİK GEOMETRİ
5.a İki Doğrunun Konumu – Doğru Demeti – İki Doğru Arasındaki Açının Tanjantı – Noktanın Doğruya Uzaklığı
5.b Çemberin Analitik İncelenmesi – 1
5.c Çemberin Analitik İncelenmesi – 2
5.d Koniklerin Analitik İncelenmesi
5.e Düzlemde Vektörler
5.f Uzayda Doğru Ve Düzlem Denklemleri
5.g Karma Test – 5

2011 LYS Fizik Konuları

LYS FİZİK KONULARI ( LYS )

1 KUVVET – DENGE
1.a Kuvvet – Denge
2 MOMENT – DENGE – KÜTLE MERKEZİ
2.a Moment Tanımı
2.b Paralel Kuvvetler – Kütle Merkezi
3 DOĞRUSAL HAREKET
3.a Doğrusal Hareket ve Grafikleri
3.b İvmeli Hareket ve Grafikleri
3.c Bileşik ve Bağıl Hareket
4 DİNAMİK
4.a Newton’un Hareket Kanunları 1
4.b Newton’un Hareket Kanunları 2
4.c Eylemsizlik ve Çekim Kütlesi
5 İŞ – GÜÇ – ENERJİ
5.a Enerji Dönüşümleri
5.b Enerji Dönüşümleri – Yay Potansiyel Enerjisi
6 ATIŞLAR
6.a Serbest Düşme – Düşey Atış
6.b Yatay ve Eğik Atış
6.c Serbest Düşmede Limit Hız – Atışlar
7 DAİRESEL HAREKET – BASİT HARMONİK HAREKET – GENEL ÇEKİM
7.a Dairesel Hareket Genel Kavramlar
7.b Dairesel Hareket ve Uygulamalar
7.c Basit Harmonik Hareket
7.d Basit Harmonik Hareket
7.e Newton’un Genel Çekim Yasası
8 İTME VE MOMENTUM
8.a Genel Kavramlar
8.b Esnek Olmayan Çarpışmalar
8.c Esnek Çarpışmalar
8.d Mekanik – Genel Tekrar
9 ELEKTROSTATİK
9.a Elektriksel Kuvvet – Elektriksel Alan 1
9.b Elektriksel Kuvvet – Elektriksel Alan 2
9.c Elektriksel Potansiyel Enerji 1
9.d Elektriksel Potansiyel Enerji 2
9.e Sığa ve Kondansatörler 1
9.f Sığa ve Kondansatörler 2
10 ELEKTRİK AKIMI
10.a Ohm Kanunu – Dirençlerin Bağlanması
10.b Dirençlerin Bağlanması
10.c Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi 1
10.d Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi 2
11 ELEKTRİK AKIMININ MAGNETİK ETKİSİ
11.a Mıknatıslar
11.b Akımın Magnetik Etkisi – Magnetik Alan 1
11.c Akımın Magnetik Etkisi – Magnetik Alan 2
11.d Magnetik Kuvvet
12 İNDİKSİYON AKIMI – ALTERNATİF AKIM
12.a İndiksiyon ve Özindiksiyon Akımı
12.b Alternatif Akım
12.c Alternatif Akım – Transformatörler
12.d Elektrik Akımı Genel
13 IŞIK BİLGİSİ
13.a Aydınlanma
14 KÜRESEL AYNALAR
14.a Küresel Aynalarda Özel Işınlar
14.b Küresel Aynalarda Görüntüler
15 IŞIĞIN KIRILMASI
15.a Işığın Kırılması
16 MERCEKLER
16.a Merceklerde Özel Işınlar
16.b Merceklerde Görüntüler
17 DALGALAR
17.a Dalgalar İle İlgili Kavramlar
17.b Yay Dalgaları
17.c Su Dalgaları
17.d Dalgaların Girişimi
17.e Dalgaların Girişimi
18 IŞIK TEORİLERİ
18.a Işığın Dalga Modeli – Çift Yarıkta Girişim – Tek Yarıkta Kırınım 1
18.b Işığın Dalga Modeli – Çift Yarıkta Girişim – Tek Yarıkta Kırınım 2
18.c Compton Olayı – Işık Teorileri
18.d Fotoelektriksel Olay 1
18.e Fotoelektriksel Olay 2
19 ATOM TEORİSİ
19.a Elektromagnetik Dalgalar
19.b Atom Teorisi 1
19.c Atom Teorisi 2
19.d Atom Teorisi 3
20 YÜKLÜ PARÇALARIN HAREKETLERİ
20.a Yüklü Parçaların Elektriksel Alanda Hareketleri 1
20.b Yüklü Parçaların Elektriksel Alanda Hareketleri 2
20.c Genel Tekrar

2011 LYS Kimya Konuları

LYS KİMYA KONULARI( LYS )

1 KİMYASAL HESAPLAMALAR
1.a Kimyasal Hesaplamalar, Artan Maddesi olan Tepkimeler
1.b Saf Olmayan Maddelerin Kullanıldığı Tepkimeler, Karışım Problemleri
1.c GENEL
2 GAZLAR
2.a Genel Özellikler, Kinetik Teori, Gaz Basıncının Ölçülmesi
2.b P, V, n, T İlişkileri
2.c Kısmi Basınç ve Gazların Karıştırılması
2.d GENEL
3 ÇÖZELTİLER
3.a Çözeltiler ve Özellikleri, Çözünürlük
3.b Çözeltilerin Derişimleri
3.c Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası
4 ÇEKİRDEK KİMYASI
4.a Radyoaktiflik ve Radyoaktif Bozunmalar
4.b Çekirdek Tepkimeleri ve Yarılanma Süresi
5 KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
5.a Entalpi Kavramı, Tepkime Entalpisi, Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler
5.b Oluşma Entalpisi, Yanma Entalpisi, Hess Yasası
5.c GENEL
6 KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
6.a Hız Kavramı, Tepkime Mekanizması, Hız Denklemi, Çarpışma Teorisi,
6.b Aktifleşme Enerjisi ve Potansiyel Enerji Diyagramı, Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler
6.c GENEL
7 KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
7.a Denge Kavramı, Denge Bağıntısı, Denge Sabiti
7.b Dengenin Nitel ve Nicel İncelenmesi
7.c Dengeye Etki Eden Etmenler
7.d GENEL
8 ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ
8.a Çözünürlük, Çözünürlük Denge Bağıntısı, Çözünürlük Çarpımı
8.b Çözünürlük Dengesine Etki Eden Etmenler, Çökelti Oluşumu
8.c GENEL
9 SULU ÇÖZELTİLERDE ASİT VE BAZ DENGELERİ
9.a Asit ve Baz Tanımları, Özellikleri, H+ ve OH- İyonu Derişimleri, pH ve pOH Kavramları
9.b Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit ve Baz Dengeleri
9.c Asit ve Bazların Nötrleşme Tepkimeleri, Hidroliz ve Tampon Çözeltiler, Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri
9.d GENEL
10 İNDİRGENME – YÜKSELTGENME TEPKİMELERİ
10.a İndirgenme – Yükseltgenme Kavramları ve Redoks Tepkimeleri
10.b Aktiflik, Yarı Tepkime Kavramı, Kimyasal Piller
10.c Kimyasal Piller ve Elektroliz
10.d GENEL
11 KİMYASAL BAĞLAR
11.a Atomlar Arası Kimyasal Bağlar
11.b Molekül Şekilleri, Hibritleşme, Molekül Polarlığı
11.c Yoğun Fazda Maddeyi Bir Arada Tutan Kuvvetler
12 HİDROKARBONLAR
12.a Hidrokarbonların Sınıflandırılması ve Alkanlar
12.b Alkenler ve Özellikleri
12.c Alkinler ve Özellikleri
12.d Aromatik Hidrokarbonlar
12.e GENEL
13 FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER
13.a Alkoller ve Eterler
13.b Alkoller ve Eterler
13.c Aldehitler ve Ketonlar
13.d Karboksilli Asitler ve Esterler
13.e Oksiasitler, Aminoasitler, Aminler ve Karbonhidratlar
13.f GENEL – 1
13.g GENEL – 2

Matematik Konu Anlatımı 1 – Denklem Çözme (Mat 1)

DENKLEM ÇÖZME
BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER
A. TANIM
a ve b gerçel (reel) sayılar ve a ¹ 0 olmak üzere,
ax + b = 0 eşitliğine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir.
Bu denklemi sağlayan x değerlerine denklemin kökü, denklemin kökünün oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi denir.
B. EŞİTLİĞİN ÖZELİKLERİ
Denklem çözümünde aşağıdaki özeliklerden yararlanırız.
1. Bir eşitliğin her iki tarafına aynı sayı ilave edilirse eşitlik bozulmaz.
a = b ise, a + c = b + c dir.
2. Bir eşitliğin her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa eşitlik bozulmaz.
a = b ise, a – c = b – c dir.
3. Bir eşitliğin her iki tarafı aynı sayı ile çarpılırsa eşitlik bozulmaz.
a = b ise, a . c = b . c dir.
4. Bir eşitliğin her iki tarafı sıfırdan farklı aynı sayı ile bölünürse eşitlik bozulmaz.
5. Bir eşitliğin her iki tarafının n. kuvveti alınırsa eşitlik bozulmaz.
6.
7. (a = b ve b = c) ise, a = c dir.
8. (a = b ve c = d) ise, a ± c = b ± d dir.
9. (a = b ve c = d) ise, a . c = b . d dir.
10.
11. a . b = 0 ise, (a = 0 veya b = 0) dır.
12.
13.
C. ax + b = 0 DENKLEMİNİN ÇÖZÜM KÜMESİ
1.
2. (a = 0 ve b = 0) ise, ax + b = 0 denklemini bütün sayılar sağlar. Buna göre, reel (gerçel) sayılarda çözüm kümesidir.
3. (a = 0 ve b ¹ 0) ise, ax + b = 0 denklemini sağlayan hiçbir sayı yoktur. Yani, Ç = Æ dir.
D. BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMİ
a, b, c ÎR,  a ¹ 0 ve b ¹ 0 olmak üzere,
ax + by + c = 0 denklemine birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem denir.
Bu denklem düzlemde bir doğru belirtir. Doğru üzerindeki bütün noktaların oluşturduğu ikililer denklemin çözüm kümesidir.
Buna göre, ax + by + c = 0 denkleminin çözüm kümesi birçok ikiliden oluşur.
a, b, c ÎR   olmak üzere,
ax + by + c = 0
denklemi her (x, y) ÎRxR için sağlanıyorsa
a = b = c = 0 dır.
Birden fazla iki bilinmeyenli denklemden oluşan sisteme birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi denir.
Çözüm Kümesinin Bulunması
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesi; yok etme yöntemi, yerine koyma yöntemi, karşılaştırma yöntemi, grafik yöntemi, determinant yöntemi gibi yöntemlerden biri ile yapılır.
Biz burada üçünü vereceğiz.
a. Yok Etme Yöntemi: Değişkenlerden biri yok edilecek biçimde verilen denklem sistemi düzenlenir ve taraf tarafa toplanır.
Taraf tarafa toplandığında veya çıkarıldığında (ya da bir düzenlemeden sonra) değişkenlerden biri sadeleşiyorsa “Yok etme yöntemi” kolaylık sağlar.
b. Yerine Koyma Yöntemi: Verilen denklemlerin birinden, değişkenlerden biri çekilip diğer denklemde yerine yazılarak sonuca gidilir.
Denklemlerin birinden, değişkenlerden biri kolayca çekilebiliyorsa, “Yerine koyma yöntemi” kolaylık sağlar.
c. Karşılaştırma Yöntemi: Verilen denklemlerin ikisinden de aynı değişken çekilir. Denklemlerin diğer tarafları karşılaştırılır (eşitlenir).
Her iki denklemden de aynı değişken kolayca çekilebiliyorsa,“Karşılaştırma yöntemi” kolaylık sağlar.
ax + by + c = 0
dx + ey + f = 0
denklem sistemini göz önüne alalım:
Bu iki denklemin her birinin düzlemde bir doğru belirttiği göz önüne alınırsa üç durumolduğu görülür.
ax + by + c = 0
dx + ey + f = 0
denklem sisteminde,
Birinci durum:
ise, bu iki doğru tek bir noktada kesişir.
Bu durumda, verilen denklem sisteminin çözüm kümesi bir tek noktadan oluşur.
İkinci durum:
ise, bu iki doğru çakışıktır.
Doğru üzerindeki her nokta denklem sistemini sağlar.
Bu durumda, verilen denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz noktadan oluşur.
Üçüncü durum:
ise, bu iki doğru paraleldir.
Denklem sistemini sağlayan hiçbir nokta bulunamaz.
Bu durumda, verilen denklem sisteminin çözüm kümesi boş kümedir.