2011 YGS Türkçe Konuları

YGS TÜRKÇE KONULARI ( YGS )

1 SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI
1.a Sözün ve Sözcüğün Anlamı
2 CÜMLENİN ANLAMI
2.a Cümlenin Anlamı
3 PARAGRAF
3.a Paragraf
3.b Anlatım Bilgileri
4 AD SOYLU SÖZCÜKLER
4.a Ad
4.b Sıfat
4.c Adıl ( Zamir )
4.d Belirteç ( Zarf )
4.e İlgeç – Bağlaç – Ünlem
4.f Ad Soylu Sözcükler KARMA
5 EYLEMLER
5.a Eylemde Kip – Kişi – Zaman
5.b Bileşik Zamanlı Eylemler, Ekeylem
5.c Eylemin Yapısı
5.d Eylemsiler
5.e Eylemler KARMA
6 SÖZCÜĞÜN YAPISI
6.a Kökler – Ekler
6.b Basit – Bileşik – Türemiş Sözcükler
6.c Söz Yapısı KARMA
7 CÜMLENİN ÖĞELERİ
7.a Cümleyi Öğeleri
8 EYLEM ÇATISI
8.a Eylem Çatısı
9 CÜMLE ÇEŞİTLERİ
9.a Cümle Çeşitleri
10 ANLATIM BOZUKLUĞU
10.a Anlam Bozukluğu
11 SESBİLGİSİ – YAZIM
11.a Sesbilgisi
11.b Yazım
11.c Sesbilgisi – Yazım
12 NOKTALAMA
12.a Noktalama

2011 YGS Tarih Konuları

YGS TARİH KONULARI ( YGS )

1 GENEL TARİH
1.a Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
1.b İlk Uygarlıklar
1.c İlk Türk Devletleri
1.d İslam Tarihi ve Uygarlığı
1.e Türk İslam Devletleri
1.f Türkiye (Anadolu) Tarihi
2 OSMANLI TARİHİ
2.a Beylikten Devlete (1300 – 1453)
2.b Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)
2.c Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
2.d Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
2.e En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ
3.a Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
3.b Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
3.c Erzurum ve Sivas Kongreleri
3.ç Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
3.d Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
3.e I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
3.f Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
3.g Lozan Antlaşması
3.ğ Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
3.h Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
3.ı Atatürk Devrimleri
3.i Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
3.j Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2011 YGS Coğrafya Konuları

YGS COĞRAFYA KONULARI ( YGS )

1 DÜNYA’NIN ŞEKLİ ve COĞRAFİ KONUM
1.a Dünya’nın Şekli ve Sonuçları
1.b Paralel ve Meridyenlerin Özellikleri
1.c Yerel ve Ulusal Saatler
1.d Matematik ve Özel Konum
2 DÜNYA’NIN HAREKETLERİ
2.a Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları
2.b Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları
2.c Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları
2.d Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları
3 HARİTA BİLGİSİ
3.a Harita Bilgisi (Çizim Yönt., Harita Çeşitleri)
3.b Harita Bilgisi (Ölçek Yorumu – Ölçek Hesabı)
3.c Yer Şekillerinin Haritada Gösterilmesi – Profil Çizimi – Eğim Hesabı
4 İKLİM BİLGİSİ
4.a Atmosfer ve Hava Durumu – Sıcaklık
4.b İklim Elemanları (Sıcaklık Dağılışını Etkileyen Faktörler)
4.c Sıcaklık Dağılışı ( Türkiye -Yeryüzü)
4.d Basınç ve Rüzgârlar
4.e Türkiye’de Basınç ve Rüzgarlar
4.f Nemlilik ve Yağışlar
4.g Türkiye’de Nemlilik ve Yağışlar
4.h İklim Tipleri ve Doğal Bitli Örtüsü
4.ı Türkiye’de İklim Tipleri ve Doğal Bitki Örtüsü
5 İÇ ve DIŞ KUVVETLER
5.a Yerin İç Yapısı – Jeolojik Devirler – Kayaçlar
5.b İç Kuvvetler (Orojenez – Epirojenez – Volkanizma – Depremler)
5.c Toprağın Hikayesi (Çözülme – Toprağın Oluşumu) Toprak Tipleri
5.d Akarsular ve Aşınım – Birikim Şekilleri
5.e Yeraltı Suları, Türkiye’de Kaynaklar ve Karstik Şekiller
5.f Kütle Harekerleri, Buzul ve Rüzgârın Oluşturduğu Şekiller
5.g Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yerşekilleri – Kıyı Tipleri
6 BEŞERİ COĞRAFYA
6.a Nüfus ve Yerleşme
6.b Nüfus ve Yerleşme
6.c Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
7 EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ
7.a Ekonomik Faaliyetler
7.b Ekonomik Faaliyetler

2011 YGS Felsefe Konuları

YGS FELSEFE KONULARI ( YGS )

1 FELSEFEYE GİRİŞ
1.a Felsefenin Tanımı, Alanı, Doğuşu
1.b Bilgi ve Bilgi Türleri
1.c Felsefi Bilginin Özellikleri
2 BİLGİ FELSEFESİ
2.a Bilgi Felsefesinin Konusu ve Temel Kavramları
2.b Bilgi Felsefesinin Temel Sorunları
3 BİLİM FELSEFESİ
3.a Bilim Felsefesinin Konusu ve Bilime İlişkin Yaklaşımlar
3.b Bilimin Özellikleri
3.c Bilimsel Yöntem, Yasa, Kuram ve Bilimin Değeri
4 VARLIK FELSEFESİ
4.a Varlık Felsefesinin Temel Kavramları ve Sorunları
5 AHLAK FELSEFESİ
5.a Ahlak Felsefesi Temel Kavramları
5.b Ahlak Felsefesi Temel Sorunları
6 SİYASET FELSEFESİ
6.a Siyaset Felsefesi Temel Kavramları
6.b Siyaset felsefesi Temel Sorunları
7 ESTETİK
7.a Estetiğin Temel Kavramları
7.b Estetiğin Temel Sorunları
8 DİN FELSEFESİ
8.a Din Felsefesinin Temel Kavramları ve Sorunları

2011 YGS Matematik Konuları

YGS MATEMATİK KONULARI( YGS )

1 SAYILAR
1.a Sayı Kümeleri – Asal Sayılar – Pozitif Bölenler, Tek – Çift Sayılar, Ardışık Sayılar
1.b Çözümleme – Taban Aritmetiği
1.c Doğal ve Tam Sayılarda Dört İşlem – Bölünebilme Kuralları – Bölme Özdeşliği
1.ç OBEB – OKEK
1.d Rasyonel Sayılar
1.e Ondalık Sayılar
1.f Mutlak Değer – Mutlak Değerli Denklemler
1.g Gerçel Sayılar – Faktöriyel
1.ğ Sayılar Karma 1
1.h Sayılar Karma 2
1.ı Sayılar Karma 3
1.i Sayılar Karma 4
1.j Sayılar Karma 5
2 ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR
2.a Üslü Sayılar
2.b Köklü Sayılar
2.c Üslü ve Köklü Sayılar Karma 1
2.d Üslü ve Köklü Sayılar Karma 2
3 ORAN VE ORANTI
3.a Orantı Problemleri
3.b Doğru ve Ters Orantı, Aritmetik – Geometrik ve Harmonik Ortalama
3.c Oran ve Orantı Karma
4 I. DERECEDEN DENKLEMLER VE PROBLEMLER
4.a Denklem Çözme
4.b Denklem Kurma
4.c Yaş Problemleri
4.ç Yüzde ve Faiz Problemleri
4.d Karışım Problemleri
4.e Ortak İş Yapma Problemleri
4.f Hareket Problemleri
4.g Grafik Problemleri
4.ğ Denklemler Karma 1
4.h Denklemler Karma 2
4.ı Denklemler Karma 3
4.i Denklemler Karma 4
4.j Denklemler Karma 5
5 MANTIK
5.a Önermeler
5.b Bileşik ve Açılı Önermeler
6 KÜMELER
6.a Küme – Alt Küme – Kümelerle İşlemler
6.b Küme Problemleri
6.c Küme Karma
7 BAĞINTI VE FONKSİYON
7.a Sıralı İkili – Kartezyen Çarpım – Bağıntı
7.b Fonksiyonlar – Fonksiyonlarda İşlemler
7.c Bileşke ve Ters Fonksiyon
7.d Fonksiyon Grafikleri
7.e Bağıntı – Fonksiyon Karma 1
7.f Fonksiyon Karma 2
7.g Fonksiyon Karma 3
8 İŞLEM VE MODÜLER ARİTMETİK
8.a İşlem
8.b Modüler Aritmetik
8.c İşlem – Modüler Aritmetik Karma

2011 YGS Geometri Konuları

YGS GEOMETRİ KONULARI ( YGS )

1 AÇILAR
1.a Düzlemde Açı
2 ÜÇGENLER
2.a Üçgende Açı
2.b Üçgende Bağıntılar
2.c Dik Üçgen
2.d İkizkenar Üçgen
2.e Eşkenar Üçgen
2.f Üçgende Alan
3 BENZERLİK
3.a Temel Orantı
3.b Benzerlik Teoremleri
4 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
4.a Çokgenler
4.b Yamuk
4.c Paralelkenar – Eşkenar Dörtgen
4.d Dikdörtgen – Kare
5 ÇEMBERLER
5.a Çemberde Uzunluk (Teğet – Kiriş – Yarıçap)
5.b Çemberde Açı
5.c Çemberde Çevre ve Yay – Dairenin Alanı
6 DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ
6.a Noktanın Analitik İncelenmesi
6.b Doğrunun Eğimi – Denklemi ve Grafiği
6.c İki Doğrunun Konumu
6.d Simetri
7 UZAY GEOMETRİ
7.a Uzay Geometri – Önermeler – Prizmalar
7.b Silindir
7.c Piramit
7.d Koni ve Küre

2011 YGS Fizik Konuları

YGS FİZİK KONULARI ( YGS )

1 VEKTÖR – KUVVET – DENGE
1.a Vektörler Toplanması Çıkarılması
1.b Kuvvetler Toplanması Çıkarılması
2 PARALEL KUVVETLER
2.a Paralel Kuvvetler ve Dengesi
3 KÜTLE MERKEZİ
3.a Kütle Merkezi 1
3.b Kütle Merkezi 2
4 BASİT MAKİNELER
4.a Kaldıraç, Makara, Eğik Düzlem
4.b Çıkrık, Vida, Dişliler
5 DOĞRUSAL HAREKET
5.a Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafikleri
5.b Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafikleri – Bağıl ve Bileşik Hareket
6 İŞ ENERJİ
6.a Kuvvetin Yaptığı İş
6.b Enerji Dönüşümleri
7 KÜTLE – HACİM – ÖZKÜTLE
7.a Kütle – Hacim – Özkütle
7.b Karışımların Özkütleleri
8 KATI SIVI VE GAZLARIN BASINCI
8.a Katı ve Sıvı Basıncı
8.b Sıvı ve Gaz Basıncı
9 SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
9.a Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1
9.b Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2
10 KATI VE SIVILARDA GENLEŞME
10.a Katı ve Sıvıların Genleşmesi
11 ISI VE SICAKLIK
11.a Isı Kavramı – Birimler
11.b Hal Değiştirme
12 ELEKTROSTATİK
12.a Elektriklenme Çeşitleri
12.b Elektriksel Kuvvet – Elektriksel Alan
13 ELEKTRİK AKIMI
13.a Elektrik Akımı – Ohm Kanunu
13.b Dirençlerin Bağlanması – Lambaların Parlaklığı
14 MIKNATISLAR
14.a Mıknatıslanma
15 IŞIK BİLGİSİ – DÜZLEM AYNA
15.a Işık Bilgisi – Renklenme
15.b Düzlem Ayna 1
15.c Düzlem Ayna 2
16 KÜRESEL AYNALAR
16.a Çukur ve Tümsek Aynalar
17 IŞIĞIN KIRILMASI
17.a Işığın Kırılması 1
17.b Işığın Kırılması 2
18 MERCEKLER
18.a İnce ve Kalın Kenarlı Mercekler

2011 YGS Kimya Konuları

YGS KİMYA KONULARI ( YGS )

1 TEMEL MADDE BİLGİSİ
1.a Maddenin Fiziksel Hâli, Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
1.b Maddenin Sınıflandırılması, Arı Madde, Element, Bileşik, Karışım
1.c Hâl Değişimleri, Isı – Sıcaklık
1.d GENEL
2 ATOM BİLGİSİ
2.a Atomun Temel Tanecikleri, İzotop, İzoton, İzobar, Allotrop Kavramları
2.b İyon Kavramı, Enerji Düzeyleri, Orbitaller ve Elektron Dağılımı
2.c Bileşik Oluşumu ve Bağlar
2.d GENEL
3 PERİYODİK CETVEL
3.a Tanımı, Periyodik Cetvelde Yer Bulma
3.b Grup ve Periyot Özellikleri
3.c Özel Gruplar ve Bileşik Oluşumu
3.d GENEL
4 MOL KAVRAMI
4.a Avogadro Sayısı, Mol Sayısı, Atom Kütlesi, Mol Kütlesi
4.b Mol Problemleri
4.c Basit Formül ve Molekül Formülü
4.d GENEL
5 KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
5.a Kütlenin Korunumu Kanunu ve Sabit Oranlar Kanunu
5.b Dalton Atom Teorisi ve Katlı Oranlar Kanunu
5.c Avogadro Hipotezi ve Birleşen Hacim Oranları
5.d GENEL
6 KİMYASAL TEPKİMELER
6.a Kimyasal Tepkimeler ve Tepkime Türleri
6.b Tepkime Denklemleri ve Denklemin Yorumu
6.c Kimyasal Hesaplamalar
6.d GENEL
7 GAZLAR
7.a Gazların Genel Özellikleri, Kinetik Teori
7.b Gaz Basıncının Ölçülmesi
7.c P, V, n, T İlişkileri
7.d GENEL
8 KARIŞIMLAR
8.a Çözeltiler ve Çözeltilerin Genel Özellikleri
8.b Kütlece Yüzde Derişim, Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
8.c Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası, Karışımların Ayrılması
8.d GENEL