2011 LYS Edebiyat Konuları

LYS EDEBİYAT KONULARI( LYS )

1 SÖZ SANATLARI
1.a Söz Sanatları
2 NAZIM – NESİR BİLGİLERİ
2.a Nazım Bilgileri
2.b Nesir Bilgileri
3 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (I)
3.a İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
3.b Halk Edebiyatı
3.c Divan Edebiyatı
3.d Tanzimat Öncesi KARMA
4 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (II)
4.a Tanzimat Edebiyatı
4.b Servet-i Fünun Edebiyatı
4.c Tanzimat – Servet-i Fünun – Fecr-i Âti Edebiyatı
5 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (III)
5.a Milli Edebiyat
5.b Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
5.c Tanzimat Sonrası KARMA
6 BATI EDEBİYATI
6.a Sanat Akımları
6.b Batı Edebiyarı

2011 LYS Tarih Konuları

LYS TARİH KONULARI( LYS )

1 GENEL TÜRK TARİHİ
1.a İlk Türk Devletleri
1.b Türk İslam Devletleri
1.c Türkiye (Anadolu) Tarihi
1.d GENEL TEST
2 OSMANLI TARİHİ
2.a Beylikten Devlete (1300 – 1453)
2.b Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)
2.c Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
2.d Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
2.e En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
2.f GENEL TEST
3 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
3.a XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
3.b II. Dünya Savaşı
3.c Soğuk Savaş Dönemi
3.ç Yumuşama Dönemi ve Sonrası
3.d Küreselleşen Dünya
3.e GENEL TEST

2011 LYS Mantık Konuları

LYS MANTIK KONULARI( LYS )

1 KLASİK MANTIK
1.a Kavram ve Terim – Terim çeşitleri
1.b Kavramlar Arası İlişkiler
1.c 5 tümel – tanım
1.d Önerme – Önerme Türleri
1.e Önermeler arası ilişkiler
1.f Kıyas
1.g Kıyas
2 SEMBOLİK MANTIK
2.a Önermeler Mantığı – Sembolleştirme – Ana Eklem
2.b Önermeler Mantığında (Tutarlılık, Geçerlilik Denetlemesi)
2.c Önermeler Mantığında ( Eşdeğerlikve Çıkarım Geçerliliği Denetlemesi)
2.d Yüklemler Mantığı
2.e Yüklemler Mantığında geçerlilik tutarlılık denetlemesi
2.f Çok Değerli Mantık (Kiplik, Varlık ve Özdeşlik Mantığı)
2.g Çok Değerli Mantık (Kiplik, Varlık ve Özdeşlik Mantığı)
3 MANTIĞIN UYGULAMALARI
3.a Mantığın Uygulamaları – Mantık Felsefesi

2011 LYS Sosyoloji Konuları

LYS SOSYOLOJİ KONULARI( LYS )

1 SOSYOLOJİNİN ALANI
1.a Sosyolojiye Giriş – Sosyolojinin Konusu
1.b Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
1.c Sosyolojinin Yöntem ve Araştırma Teknikleri
2 SOSYAL YAPI VE İLİŞKİLER
2.a Sosyal Yapı Kavramı, Sosyal İişki, Statü ve Rol
2.b Sosyal Değer, Norm ve Kontrol
2.c Sosyal Grup, Yığın ve Kategori
2.d Sosyal Tabakalaşma – Yatay ve Dikey Hareketlilik
2.e Sosyal Tabakalaşma – Yatay ve Dikey Hareketlilik
3 KÜLTÜR VE TOPLUMSAL KURUMLAR
3.a Kültürün Tanımı, Unsurları ve Özellikleri
3.b Toplumsal Kurumlar – Aile
3.c Ekonomi
3.d Din ve Siyaset
3.e Din ve Siyaset
4 SOSYAL DEĞİŞME VE GELİŞME
4.a Sosyal Değişme
4.b Sosyal gelişme

2011 LYS Psikoloji Konuları

LYS PSİKOLOJİ KONULARI ( LYS )

1 PSİKOLOJİNİN ALANI
1.a Psikolojiye Giriş, Psikolojinin Konusu
1.b Psikolojide Yaklaşımlar
1.c Psikolojinin Uzmanlık Alanları
1.d Psikolojide Yöntem
2 ORGANİZMA VE ÇEVRESİ
2.a Uyarım
2.b Güdülenme
2.c Duyum – Algı
2.d Algının Özellikleri
3 ÖĞRENME
3.a Öğrenme
3.b Öğrenme Yolları
3.c Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
3.d Bellek ve Düşünme
4 ZEKÂ VE KİŞİLİK
4.a Tanımı, Çeşitleri ve Kişilik Kuramları
5 RUH SAĞLIĞI
5.a Ruh Sağlığı – Engellenme – Çatışma
5.b Savunma Mekanizmaları
6 BİREYİN DAVRANIŞINDA SOSYAL ETKİLER
6.a Sosyal Davranış, Tutum, Gençlik Dönemi ve Kimlik Oluşumu

2011 LYS Matematik Konuları

LYS MATEMATİK KONULARI ( LYS )

1 POLİNOMLAR – ÖZDEŞLİKLER
1.a Polinomlar
1.b Özdeşlikler – Çarpanlara Ayırma
1.c Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi
1.d Polinomlar – Özdeşlikler Karma
2 İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE PARABOL
2.a İkinci Dereceden Denklemler
2.b Kök – Katsayı Bağıntıları – Denklem Kurma
2.c Eşitsizlikler – Eşitsizlik Sistemleri
2.d Parabol
2.e İkinci Dereceden Denklemler – Eşitsizlikler – Parabol Karma
3 PERMÜTASYON – KOMBİNASYON – BİNOM VE OLASILIK
3.a Permütasyon
3.b Kombinasyon ve Binom
3.c Olasılık
3.d Permütasyon – Kombinasyon – Binom – Olasılık Karma
4 TRİGONOMETRİ
4.a Trigonometri – 1
4.b Trigonometri – 2
4.c Trigonometri – 3
4.d Trigonometri – 4
4.e Trigonometri – 5
4.f Trigonometri – 6
4.g Trigonometri – 7
4.h Trigonometri – 8
5 KARMAŞIK SAYILAR
5.a Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem
5.b Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimi
6 LOGARİTMA
6.a Logaritmanın Özellikleri
6.b Üslü ve Logaritmik Denklemler
6.c Logaritmik Eşitsizlikler – Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği
6.d Logaritma Karma
7 TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ – DİZİLER
7.a Toplam ve Çarpım Sembolleri
7.b Dizi Kavramı – Artan ve Azalan Diziler
7.c Aritmetik Diziler
7.d Geometrik Diziler
7.e Toplam ve Çarpım Sembolleri – Diziler Karma
8 MATRİS VE DETERMİNANT
8.a Matris ve Determinant
8.b Matris ve Determinant
9 FONKSİYONLAR
9.a Fonksiyonlarda İşlemler – Parçalı Fonksiyon
9.b Mutlak Değerli Fonksiyonlar
9.c Mutlak Değerli Fonksiyonların Grafiği
9.d Fonksiyonlar Karma
10 FONKSİYONLARDA LİMİT VE SÜREKLİLİK
10.a Limit Kavramı – Soldan ve Sağdan Limit
10.b Limitte Belirsizlik Durumları
10.c Limitte Belirsizlik Durumları – Süreklilik
10.d Fonksiyonlarda Limit Karma
11 TÜREV
11.a Türev Kavramı – Sol ve Sağ Türev – Türev Alma Kuralları
11.b Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev
11.c Trigonometrik – Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi
11.d Kapalı Fonksiyonların – Parametrik Fonksiyonların Türevleri – Türevde Zincir Kuralı – Ters Fonsiyon Türevleri
11.e Türevin Geometrik Anlamı
11.f Artan ve Azalan Fonksiyonlar – Ekstremum Noktaları – İkinci Türevin Geometrik Anlamı – Ortalama Değer Teoremleri
11.g Türevin Limite Uygulanması (L’hospital kuralı)
11.h Polinom Fonksiyonların Grafiği
11.ı Asimptot Kavramı
11.i Türev Karma 1
11.j Türev Karma 2
11.k Türev Karma 3
11.l Türev Karma 4
11.m Türev Karma 5
12 İNTEGRAL
12.a Belirsiz İntegral – İntegral Alma Kuralları
12.b Belirsiz İntegral – İntegral Alma Kuralları
12.c Basit Kesirlere Ayırma – Kısmi İntegral – Dönüşüm Yaparak İntegral Alma
12.d Belirli İntegral
12.e İntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
12.f Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı – Dönel Cisimlerin Hacimleri
12.g İntegral Karma 1
12.h İntegral Karma 2
12.ı İntegral Karma 3
12.i İntegral Karma 4

2011 LYS Fizik Konuları

LYS FİZİK KONULARI ( LYS )

1 KUVVET – DENGE
1.a Kuvvet – Denge
2 MOMENT – DENGE – KÜTLE MERKEZİ
2.a Moment Tanımı
2.b Paralel Kuvvetler – Kütle Merkezi
3 DOĞRUSAL HAREKET
3.a Doğrusal Hareket ve Grafikleri
3.b İvmeli Hareket ve Grafikleri
3.c Bileşik ve Bağıl Hareket
4 DİNAMİK
4.a Newton’un Hareket Kanunları 1
4.b Newton’un Hareket Kanunları 2
4.c Eylemsizlik ve Çekim Kütlesi
5 İŞ – GÜÇ – ENERJİ
5.a Enerji Dönüşümleri
5.b Enerji Dönüşümleri – Yay Potansiyel Enerjisi
6 ATIŞLAR
6.a Serbest Düşme – Düşey Atış
6.b Yatay ve Eğik Atış
6.c Serbest Düşmede Limit Hız – Atışlar
7 DAİRESEL HAREKET – BASİT HARMONİK HAREKET – GENEL ÇEKİM
7.a Dairesel Hareket Genel Kavramlar
7.b Dairesel Hareket ve Uygulamalar
7.c Basit Harmonik Hareket
7.d Basit Harmonik Hareket
7.e Newton’un Genel Çekim Yasası
8 İTME VE MOMENTUM
8.a Genel Kavramlar
8.b Esnek Olmayan Çarpışmalar
8.c Esnek Çarpışmalar
8.d Mekanik – Genel Tekrar
9 ELEKTROSTATİK
9.a Elektriksel Kuvvet – Elektriksel Alan 1
9.b Elektriksel Kuvvet – Elektriksel Alan 2
9.c Elektriksel Potansiyel Enerji 1
9.d Elektriksel Potansiyel Enerji 2
9.e Sığa ve Kondansatörler 1
9.f Sığa ve Kondansatörler 2
10 ELEKTRİK AKIMI
10.a Ohm Kanunu – Dirençlerin Bağlanması
10.b Dirençlerin Bağlanması
10.c Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi 1
10.d Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi 2
11 ELEKTRİK AKIMININ MAGNETİK ETKİSİ
11.a Mıknatıslar
11.b Akımın Magnetik Etkisi – Magnetik Alan 1
11.c Akımın Magnetik Etkisi – Magnetik Alan 2
11.d Magnetik Kuvvet
12 İNDİKSİYON AKIMI – ALTERNATİF AKIM
12.a İndiksiyon ve Özindiksiyon Akımı
12.b Alternatif Akım
12.c Alternatif Akım – Transformatörler
12.d Elektrik Akımı Genel
13 IŞIK BİLGİSİ
13.a Aydınlanma
14 KÜRESEL AYNALAR
14.a Küresel Aynalarda Özel Işınlar
14.b Küresel Aynalarda Görüntüler
15 IŞIĞIN KIRILMASI
15.a Işığın Kırılması
16 MERCEKLER
16.a Merceklerde Özel Işınlar
16.b Merceklerde Görüntüler
17 DALGALAR
17.a Dalgalar İle İlgili Kavramlar
17.b Yay Dalgaları
17.c Su Dalgaları
17.d Dalgaların Girişimi
17.e Dalgaların Girişimi
18 IŞIK TEORİLERİ
18.a Işığın Dalga Modeli – Çift Yarıkta Girişim – Tek Yarıkta Kırınım 1
18.b Işığın Dalga Modeli – Çift Yarıkta Girişim – Tek Yarıkta Kırınım 2
18.c Compton Olayı – Işık Teorileri
18.d Fotoelektriksel Olay 1
18.e Fotoelektriksel Olay 2
19 ATOM TEORİSİ
19.a Elektromagnetik Dalgalar
19.b Atom Teorisi 1
19.c Atom Teorisi 2
19.d Atom Teorisi 3
20 YÜKLÜ PARÇALARIN HAREKETLERİ
20.a Yüklü Parçaların Elektriksel Alanda Hareketleri 1
20.b Yüklü Parçaların Elektriksel Alanda Hareketleri 2
20.c Genel Tekrar